Anunț vânzare prin licitație publică deschisă teren 50.000 mp înscris în CF nr. 56437/Ungheni

ANUNȚ DE LICITATIE VANZARE

Oraşul Ungheni, cod fiscal 4323322, cu sediul în oraşul Ungheni, nr. 357, tel. 0265328112, e-mail ungheni@cjmures.ro, reprezentat prin Prodan Victor -primar, vinde  prin licitaţie publică deschisa, un teren din domeniul privat al oraşului Ungheni în suprafaţă de 50000 m.p., situat în intravilanul Oraşului Ungheni, jud. Mureş  înscris în Cartea Funciară nr. 56437/Ungheni, sub nr. cadastral 56437.

Vanzarea se face conform art. 363 din OUG 57/2019, si conform Hotararii Consiliului Local Ungheni nr.43 din 14.06.2022

Documentatia de atribuire  se pune la dispoziţia persoanelor interesate de la Registratura Primăriei orașului Ungheni.

Sedinta publica de deschidere a ofertelor, va avea loc la data de 05.09.2022 orele:1000, la sediul Primăriei orașului Ungheni. Ofertele se pot depune la Registratura Primăriei orașului Ungheni până la data de 05.09.2022 orele: 0900.

Eventualele contestatii se depun la sediul Primariei Orasului Ungheni in termen de 48 de ore de la inchiderea licitatiei.

Alte informaţii se poate obtine de la sediul Primăriei Oraşului Ungheni.

      Data

11.08.2022