LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

 

 1. Hotărârile Consiliului Local Ungheni şi dispoziţiile cu caracter normativ ale primarului;
 2. Procesele verbale privind şedinţele Consiliului Local Ungheni;
 1. Graficul de şedinţe al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Ungheni;
 1. Regulamentul  de organizare și functionare al aparatului de specialitate al primarului orașului Ungheni;
 2. Raportul anual de activitate al Consiliului Local Ungheni;
 3. Raport anual privind accesul la informaţiile de interes public;
 4. Raport privind transparenţa decizională;
 5. Lista consilierilor judeţeni;
 6. Rapoartele de activitate ale consilierilor locali ai Orașului Ungheni;
 7. Bugetul și bilanţul contabil;
 8. Planurile urbanistice de detaliu (PUD), zonale (PUZ), generale (PUG), de amenajare a teritoriului (PAT);
 9. Certificate de urbanism, autorizaţii de construire, acorduri;
 10. Lista investiţiilor proprii ale UAT Ungheni;
 11. Organigramele şi statele de funcţii ale aparatului propriu;
 12. Documente referitoare la organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor şi rezultatele acestora;
 13. Declaraţiile de avere şi de interese ale consilierilor locali si a funcţionarilor publici;
 14. Anunţuri privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a funcţiilor publice/posturi vacante;
 15. Buletinul informativ al Consiliului Local Ungheni;