Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii în cazul încălcării dreptului de acces la informaţiile de interes public

Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii în cazul încălcării dreptului de acces la informaţiile de interes public

În cazul în care considerați că dreptul dumneavoastră privind accesul la informațiile de interes public v-a fost încălcat puteți proceda astfel:

I.
– Să formulați o reclamație administrativă ( M.1.; M.2.) în cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit sau tacit al autorității.

– M.1. – Model reclamație administrativă – 1
– M.2. – Model reclamație administrativă – 2

– Reclamația trebuie adresată Primarului orașului Ungheni iar acesta este obligat ca în urma unei anchete administrative să dea un răspuns în cel mult 15 zile de la înregistrarea reclamației.

– Dacă reclamația este întemeiată răspunsul va conține informațiile de interes public solicitate inițial și va menționa sancțiunile disciplinare aplicate funcționarului vinovat.

Temei legal:

Art. 21 din Legea nr. 544/2001;
Art. 32 – 34 din Normele metodologice.

 

II.
– Să formulați o plângere la instanțele judecătorești în cazul unui răspuns nesatisfăcător sau când nu se răspunde în termen.

– Plângerea trebuie depusă la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază persoana vătămată sau în a cărei rază teritorială se află autoritatea publică împricinată.

– Instanța poate obliga autoritatea sau instituția publică să furnizeze informațiile solicitate și să plătească persoanei vătămate daune morale și/sau patrimoniale.

– Hotărârea tribunalului poate fi atacată prin recurs la Curtea de Apel. Decizia Curții de Apel este definitivă și irevocabilă.

– Atât acțiunea depusă la prima instanță cât și recursul la Curtea de Apel se judecă în procedură de urgență și sunt scutite de taxa de timbru.

Temei legal:

Art. 22 din Legea nr. 544/2001;
Art. 36 din Normele metodologice.