Proiect de hotarare privind Dezmembrare imobil inscris in CF nr. 54987.Ungheni nr. cadastral 54987 cu S= 1197 mp aflat in proprietatea privata a Orasului Ungheni