Compartimentul Asistență Socială

Reglementare:Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile ulterioare, H.G. nr. 1099/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social

Documentatia necesara:

 • Cerere
 • Certificatul de deces (original si xerocopie)

Reglementare:Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile ulterioare, H.G. nr.1099/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001

Documentatia necesara:

(acte necesare pentru solicitant cât si pentru membrii familiei)

 • Cerere tip intocmita de unul dintre membri familiei care are capacitatea deplina de exercitiu a drepturilor civile
 • Acte doveditoare privind componenta familiei (original si xerocopii)
 • Buletin identitate/Carte de identitate/Carte de identiate provizorie
 • Certificat de nastere pentru personale în vârsta de pâna la 14 ani
 • Declaratie tip privind veniturile nete lunare realizate
 • Acte doveditoare:
 • Salariul si alte drepturi salariale
 • Pensii
 • Alte drepturi de asigurari sociale
 • Indemnizatii cu caracter permanent
 • Burse
 • Acte doveditoare privind veniturile nete anuale realizate din:
 • Vânzarea/utilizarea terenurilor, cladirilor, spatiilor locative sau altor bunuri mobile si imobile, altele decât locuinta minima si bunurile necesare nevoilor familiale

Alte surse de venit obtinute din:

 • Creante legale, conventii civile de întretinere aflate în executare, alte surse
 • Adeverinta eliberata de Agentia Judeteana pentru ocuparea fortei de munca care sa ateste faptul ca persoanele apte de munca care nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati desfasurate, potrivit legii, ca membru asociat sau persoana autorizata sa desfasoare o activitate independenta sunt luate în evidenta pentru încadrarea în munca, nu au refuzat nejustificat un loc de munca, nu au refuzat nejustificat participarea la un program de pregatire profesionala.

Documentatia necesara:

 • Cerere tipizata
 • Certificat de nastere copil (original si xerocopie)
 • Buletin de identitate / Carte de identitate / Carte de identitate provizorie a reprezentantului legal al copilului (original si xerocopie)
 • Extras de cont de la banca daca se doreste virarea alocatiei intr-un cont.

Documentatia necesara:

 • Cerere tipizata
 • Certificat de nastere al copilului nou-nascut (original si xerocopie)
 • Buletin de identitate/Carte de identitate/Carte de identitate provizorie a mamei (original si xerocopie)

Documentatia necesara:

 • Cerere tipizata
 • Certificat de nastere al copilului nou-nascut (original si xerocopie)
 • Certificatele de nastere ale copiilor nascuti anterior (original si xerocopie)
 • Buletin de identitate/Carte de identitate/Carte de identitate provizorie a mamei (original si xerocopie)

În cazul în care nasterea a fost înregistrata în alta localitate decât cea în care domiciliaza mama, cererea va fi însotita de o adeverinta eliberata de catre primarul localitatii de domiciliu, sau dupa caz, al celei unde a fost înregistrata nasterea, din care sa rezulte ca nu a beneficiat de alocatia pentru copilul nou nascut.

Documentatia necesara:

 • Cerere tipizata
 • Documente doveditoare privind componenta familiei (original si xerocopie)
 • Buletin de identitate/Carte de identitate/Carte de identitate provizorie
 • Livretul de familie
 • Certificat de nastere (pentru copiii sub 14 ani)
 • Sentinta civila de divort ramasa definitiva
 • Adeverinta de la unitatea scolara- dovada frecventarii unei forme de învatamânt cu mentiunea daca beneficiaza sau nu de bursa scolara
 • Dovada – în cazul copiilor sub 18 ani care frecventeaza cursurile unei institutii de învatamânt organizate potrivit legii în alta localitate – ca sunt în întretinerea persoanei singure
 • Declaratie tipizata

Acte doveditoare privind veniturile nete realizate din:

 • Salariu si alte drepturi salariale
 • Pensii
 • Alte drepturi de asigurari sociale
 • Indemnizatii cu caracter permanent
 • Alocatii
 • Burse
 • Ajutoare
 • Alte surse de venit obtinute.

Documentatia necesara:

 • Cerere tipizata
 • Documente doveditoare privind componenta familiei (original si xerocopie)
 • Buletin de identitate/Carte de identitate/Carte de identitate provizorie;
 • Livretul de familie
 • Certificat de nastere (pentru copiii sub 14 ani)
 • Adeverinta de la unitatea scolara – dovada frecventarii unei forme de învatamânt cu mentiunea daca beneficiaza sau nu de bursa scolara
 • Dovada – în cazul copiilor sub 18 ani care frecventeaza cursurile unei institutii de învatamânt organizate potrivit legii în alta localitate – ca sunt în întretinerea familiei
 • Declaratie tipizata

Acte doveditoare privind veniturile nete realizate din:

 • Salariu si alte drepturi salariale
 • Pensii
 • Alte drepturi de asigurari sociale
 • Indemnizatii cu caracter permanent
 • Alocatii
 • Burse
 • Ajutoare
 • Alte surse de venit obtinute.