Compartimentul Autorizații de Construire / Desfințare

Documentele necesare emiterii autorizatiei de construire/desfiintare

Documentatia pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii elaborata în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în temeiul si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism aprobate, potrivit legii, pe lânga cererea pentru emiterea autorizatiei de construire, inclusiv anexa – se utilizeaza formularul-model pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare obsinut de la emitent – va contine, în mod obligatoriu, urmatoarele documente:

  • Certificatul de urbanism, în copie;
  • Dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, în copie legalizata, sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
  • Documentatia tehnica – D.T., în doua exemplare, dintre care un exemplar se arhiveaza la emitent si un exemplar vizat spre neschimbare se returneaza beneficiarului;
  • Avizele, acordurile si punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii pentru protectia mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism, în copie;
  • Studiile de specialitate, nota tehnica justificativa sau raportul de expertiza tehnica pentru lucrari de intervensie la constructii existente si/sau raportul de audit energetic pentru lucrari de intervensie în vederea cresterii performantei energetice la cladiri, solicitate prin certificatul de urbansim, în conditiile legii, un exemplar;