Proiect de hotarare privind Dezmembrare imobil inscris in CF nr. 55003.Ungheni nr. cadastral 55003 cu S=277694 mp aflat in proprietatea privata a Orasului Ungheni