Compartimentul Cerificate de Urbanism

Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism

Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul – orice persoana fizica sau juridica interesata – trebuie sa depuna o documentatie cuprinzând:

1) Cererea-tip (formularul-model F.1 <<CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism>>), în conformitate cu precizarile privind completarea acesteia, cuprinzând:

  • elementele de identificare a solicitantului;
  • elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, numar cadastral si numar de carte funciara, în cazul în care legea nu dispune altfel;
  • elementele care definesc scopul solicitarii;

2) Planuri cadastrale/topografice, cu evidensierea imobilelor în cauza, astfel:

  • pentru imobilele neînscrise în evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: plan de încadrare în zona, la una din scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, dupa caz, eliberat, la cerere, de catre oficiul de cadastru si publicitate imobiliara;
  • pentru imobilele înscrise în evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan si extras de carte funciara pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de catre biroul de cadastru si publicitate imobiliara.

3) Documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.

  • certificatul de urbanism este un act de informare privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului, precum si cerintele urbanistice specifice amplasamentului, determinate în conformitate cu prevederile documentasiilor de urbanism avizate si aprobate, document care se elibereaza, la cerere, oricarui solicitant – persoana fizica sau persoana juridica – nefiind necesara prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care sa ateste dreptul de proprietate.