Dezbatere publică

Anunt referitor la initierea procedurii in vederea inchirierii prin atribuire directa suprafete de pajisti in suprafata totala de 9.85 ha

ANUNȚ

 

Orașul Ungheni, cod fiscal 4323322, cu sediul în orașul Ungheni, nr.357, tel.0265328112, e-mail ungheni@cjmureș.ro, reprezentant prin Prodan Victor–primar, anunță inițierea procedurii în vederea închirierii prin atribuire directă a următoarelor suprafețe de pajiști naturale din domeniul privat al orașului Ungheni în suprafață totală de: 9,85ha, situată în următorul trup de pajiști:

Nr.crt. Trupul Identificare(CF) Pajiște pt. specia Suprafața(ha) Valoarea chiriei(lei/an)
1 Citfalău-Morești 52424 Ovine

Bovine

Caprine

9,85 3940

Ofertele se depun la Sediul Primăriei Orașului Ungheni pînă la data de 21.04.2023, ora 10.00, procedura de deschiderea ofertelor va avea loc la Sediul Primăriei Orașului Ungheni, în data de 21.04.2023, ora 11.00.

Pot participa proprietarii de animale , persoane fizice sau juridice, membrii ai comunității locale.

Documentația de atribuire se pune la dispoziția persoanelor interesate, la cerere.

Alte informații la sediul Primăriei Orașului Ungheni.

Anunt referior la luarea deciziei etapei de incadrare de catre APM Mures pentru proiectul MODERNIZAREA DC 124 VIDRASĂU-ȘĂUȘA

”ORAȘUL UNGHENI titular al proiectului ” Modernizarea DC 124 Vidrasău-Șăușa”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Mureș, fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului prin elaborarea unui studiu de impact, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ” Modernizarea DC 124 Vidrasău-Șăușa”, propus a fi amplasat în jud. Mureș, oraș Ungheni, satul Vidrasău – Șăușa

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Mureș din loc. Târgu Mureș, str. Podeni, nr. 10, în zilele de: luni între orele 09:00-15:00 și marți-vineri între orele 09:00-12:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmms.anpm.ro.

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul Decizie de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Mureș.”

Anunt PUZ INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN, STABILIRE REGLEMENTĂRI URBANISITICE PENTRU CONSTRUIRE REPREZENTANȚĂ AUTO PENTRU VEHICULE PENTRU SPORT CU MOTOR

ANUNŢ

Orașul Ungheni, organizează în perioada 28.10.2022 – 18.11.2022, consultarea opiniei publice cu privire la documentaţiile de urbanism:

 P.U.Z. – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN, STABILIRE REGLEMENTĂRI URBANISITICE PENTRU CONSTRUIRE REPREZENTANȚĂ AUTO PENTRU VEHICULE PENTRU SPORT CU MOTOR’’, beneficiar: ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV MUREȘ RALLY TEAM; elaborator:  S.C. EUROCONCEPT S.R.L.- arh. Octavian LIPOVAN;

Consultarea documentaţiei de urbanism supuse dezbaterii publice poate fi făcută astfel:

– accesând pagina de internet a Orașului Ungheni www.primariaungheni.ro, la secțiunea: INFORMATII PUBLICE – Dezbatere publică

– direct la avizierul din holul Primăriei, unde sunt expuse extrase ale acestor documentaţii de urbanism.

Observaţii, propuneri, sugestii referitoare la prevederile P.U.Z. pot fi făcute în scris şi înregistrate direct la registratura generală a Primăriei sau online pe adresa de e-mail, ungheni@cjmures.ro.

Dezbaterea publică va avea loc în data de 21.11.2022 ora 12.00, la sediul  Primăriei Orașului Ungheni, nr. 357, în sala de Şedinţe Consiliu.

Prezentarea propunerilor va fi susţinută de către elaboratorii documentaţiilor de urbanism supuse dezbaterii publice.

Sunt invitaţi să participe toţi cei interesaţi: cetăţeni, persoane fizice şi juridice, organizaţii ale societăţii civile, organizaţii neguvernamentale, reprezentanţi ai instituţiilor publice interesate.

Deoarece numărul persoanelor care pot participa la evenimente organizate în spaţii închise este limitat, vă rugăm să vă anunţaţi intenţia de participare la şedinţa de dezbatere publică pe adresa de e-mail ungheni@cjmures.ro sau la telefon 0265-328.212, int. 120, până cel târziu în data de 18.11.2022.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Urbanism, la telefon 0265-328.212, int. 120 sau prin email la adresa ungheni@cjmures.ro.

ROMÂNIA

JUD. MUREŞ
Primăria Ungheni
547605 Ungheni nr. 357 ; urbanismungheni@gmail.com,
tel/fax 0265-328112,328212
Serviciul de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
Consultă aici…