Proiect de hotarare privind aprobarea „Dezmembrare imobil inscris in CF nr. 53109.Ungheni, nr. cadastral 53109 cu S=9512 mp, aflat in proprietatea Orasului Ungheni, in Lot 1 cu S=5192 mp si Lot 2 cu S=4320 mp”