Author: Primăria UNGHENI

Anunț de participare depunere oferte în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru domeniile: cultură și culte pe anul 2024

Anunţ de participare

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

 

Instituţia ORAȘUL UNGHENI invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: cultură și culte

 

 1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură / culte pe anul 2024 este prevăzuta de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
 2. Sursa de finanţare a contractului şi valoarea: bugetul local, 550.000 lei, defalcat pe domeniul cultură: 50.000 lei, domeniul  culte: 500.000 lei.
 3. Durata proiectelor:  până în data de 31.12.2024.
 4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 22.04.2024, ora 16:00 (intre data publicarii anuntului si aceata data, trebuie sa fie minim 15 de zile calendaristice)

Se foloseşte procedura accelerată conform art. 20, alin.2 din Legea 350/2005, ca urmare a necesității demarării proiectelor asociațiilor și fundațiilor din Orașul Ungheni care solicită finanțare nerambursabilă din bugetul local.

 1. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Orașul Ungheni, strada Principală nr. 357 jud. Mureș
 2. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 23.04.2024 – 07.05.2024.

PRIMAR,

PRODAN VICTOR

Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii în cazul încălcării dreptului de acces la informaţiile de interes public

Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii în cazul încălcării dreptului de acces la informaţiile de interes public

În cazul în care considerați că dreptul dumneavoastră privind accesul la informațiile de interes public v-a fost încălcat puteți proceda astfel:

I.
– Să formulați o reclamație administrativă ( M.1.; M.2.) în cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit sau tacit al autorității.

– M.1. – Model reclamație administrativă – 1
– M.2. – Model reclamație administrativă – 2

– Reclamația trebuie adresată Primarului orașului Ungheni iar acesta este obligat ca în urma unei anchete administrative să dea un răspuns în cel mult 15 zile de la înregistrarea reclamației.

– Dacă reclamația este întemeiată răspunsul va conține informațiile de interes public solicitate inițial și va menționa sancțiunile disciplinare aplicate funcționarului vinovat.

Temei legal:

Art. 21 din Legea nr. 544/2001;
Art. 32 – 34 din Normele metodologice.

 

II.
– Să formulați o plângere la instanțele judecătorești în cazul unui răspuns nesatisfăcător sau când nu se răspunde în termen.

– Plângerea trebuie depusă la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază persoana vătămată sau în a cărei rază teritorială se află autoritatea publică împricinată.

– Instanța poate obliga autoritatea sau instituția publică să furnizeze informațiile solicitate și să plătească persoanei vătămate daune morale și/sau patrimoniale.

– Hotărârea tribunalului poate fi atacată prin recurs la Curtea de Apel. Decizia Curții de Apel este definitivă și irevocabilă.

– Atât acțiunea depusă la prima instanță cât și recursul la Curtea de Apel se judecă în procedură de urgență și sunt scutite de taxa de timbru.

Temei legal:

Art. 22 din Legea nr. 544/2001;
Art. 36 din Normele metodologice.

LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

 

 1. Hotărârile Consiliului Local Ungheni şi dispoziţiile cu caracter normativ ale primarului;
 2. Procesele verbale privind şedinţele Consiliului Local Ungheni;
 1. Graficul de şedinţe al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Ungheni;
 1. Regulamentul  de organizare și functionare al aparatului de specialitate al primarului orașului Ungheni;
 2. Raportul anual de activitate al Consiliului Local Ungheni;
 3. Raport anual privind accesul la informaţiile de interes public;
 4. Raport privind transparenţa decizională;
 5. Lista consilierilor judeţeni;
 6. Rapoartele de activitate ale consilierilor locali ai Orașului Ungheni;
 7. Bugetul și bilanţul contabil;
 8. Planurile urbanistice de detaliu (PUD), zonale (PUZ), generale (PUG), de amenajare a teritoriului (PAT);
 9. Certificate de urbanism, autorizaţii de construire, acorduri;
 10. Lista investiţiilor proprii ale UAT Ungheni;
 11. Organigramele şi statele de funcţii ale aparatului propriu;
 12. Documente referitoare la organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor şi rezultatele acestora;
 13. Declaraţiile de avere şi de interese ale consilierilor locali si a funcţionarilor publici;
 14. Anunţuri privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a funcţiilor publice/posturi vacante;
 15. Buletinul informativ al Consiliului Local Ungheni;